Legnépszerűbb síterepek

Havas sportok

Adatkezelés

A Média Center Kft. által üzemeltetett www.hojelentesek.hu internetes tartalomszolgáltató portál adatvédelmi és adatkezelési elvei és gyakorlata:

A www.hojelentesek.hu internetes tartalomszolgáltató ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját – mely valamennyi munkavállalóra/ügyfelünkre/olvasónkra vonatkozik. A Média Center Kft., a www.hojelentesek.hu üzemeltetője a mindenkori magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

A Média Center Kft. elérhetősége: 1119 Budapest, Sopron u. 40. Tel.: 06-1-382-9040

Adatvédelmi felelősünk: Balogh Zoltán

A Média Center Kft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatkezelési nyilvántartási szám: 40247

A szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi címen: http://www.hojelentesek.hu/adatkezeles/

A Szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

Az adatgyűjtési szolgáltatásokról való leiratkozást az alábbi oldalon teheti meg.

I. Törvényi háttér

Jelen szabályok kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Info tv.),

- Iparági szabályok, ajánlások.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Fogalom-meghatározások:

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése és tárolása, rendszerezése, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

III. Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás:

SENSWERK Kft.

1107 Budapest, Bihari u. 12/A.

Tel.: 06-1-769-2132

Kapcsolattartó neve: Cseszneki Ágnes

Az adatkezelés célja: az érintettek részére információszolgáltatás a cég által üzemeltetett weboldalakkal kapcsolatban (pl.: hírlevél), illetve egyéb szolgáltatások, úgy mint: fórumokban való részvétel, szavazásokon, nyereményakciókban, regisztrációhoz kötött játékokban való részvétel, biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakóhely (település), életkor (tól-ig)

Az adatkezelés időtartama: amíg az érintett ennek megszüntetését nem kéri.

 

IV. Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatok tárolása a Média Center Kft. által megbízott szerverüzemeltető, a Senswerk Kft. szerverein történik.

V. Jogorvoslat

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, ill. a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a Média Center Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, ill. az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi az „Adatvédelem” címszó alatt.